1. Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt BPM Company en waarom?
Wij verzamelen persoonsgegevens voor de doelen en op de grondslagen zoals hierna uiteengezet. Voor zover wij data verzamelen door middel van cookies, kunt u hierover in de Cookie statement meer informatie vinden.

Mogelijkheid tot het stellen van vragen en solliciteren

Via onze Website kunt u ons een vraag stellen en/of bij ons solliciteren. Om de vraag aan u te kunnen beantwoorden, vragen wij u uw naam en e-mailadres in te vullen. Bij een sollicitatie vragen wij u niet alleen uw naam en emailadres in te vullen maar ook de URL van uw openbare profiel op LinkedIn met ons te delen. In het geval van een sollicitatie zullen wij uw emailadres gebruiken om u te berichten over de voortgang van de sollicitatieprocedure. Uw openbare LinkedIn informatie zal worden gebruikt om uw curriculum vitae te kunnen raadplegen.

BPM Company heeft een gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6 lid 1 (f) AVG om deze persoonsgegevens te verwerken, om u van dienst te kunnen zijn. Gebruik van uw contactgegevens om contact met u op te nemen, is geen noodzakelijke wettelijke of contractuele voorwaarde. Echter, indien u deze gegevens niet aan ons verstrekt zullen wij u niet van dienst kunnen zijn.

2. Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten (hierna: “verwerkers“). Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

Wij delen geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“).

3. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

4. Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen.

5. Wat zijn mijn privacyrechten?

U heeft het recht ons te verzoeken om:

–  inzage te geven in uw persoonsgegevens,
–  deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
–  verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
–  uw persoonsgegevens te beperken; en/of
–  om uw persoonsgegevens te ontvangen of door te laten geven aan een derde (dataportabiliteit).

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

Tenslotte heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen privacy statement

We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.